วิธีเลี้ยงปลาคัง ตลาดต้องการสูง รายได้ดี

0 Comments

วิธีเลี้ยงปลาคัง ตลาดต้องการสูง รายได้ดี

การอนุบาลปลาคัง ปลากดคัง

หลังจากที่ไข่ฟักเป็นลูกปลาแล้ว ประมาณ 3-5 วัน ลูกปลาคังจึงเริ่มกินอาหาร ดังนั้น หลังการฟักเป็นตัวจะเป็นต้องเลี้ยงอนุบาลก่อนปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดินหรือในกระชัง เพื่อให้ลูกปลาสามารถเติบโต และพร้อมที่จะอาศัยตามสภาพธรรมชาติให้มากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องจับแยกพ่อแม่ปลาตั้งแต่หลังการผสมแล้ว และบ่ออนุบาลจะต้องมีระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำได้

1.การอนุบาลในบ่อซีเมนต์

การอนุบาลปลาคัง ปลากดคังในบ่อซีเมนต์เป็นวิธีที่ช่วยให้จัดการง่าย แต่มักเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีที่ดินน้อย ไม่สามารถสร้างบ่อดินได้ บ่อซีเมนต์ที่ใช้มักจะก่อด้วยอิฐมอญ ขนาดพื้นที่ 10 – 50 ตารางเมตร ที่ ระดับขอบบ่อสูงประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร ใส่น้ำสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร อัตราการปล่อยลูกปลาคัง 800 ตัวต่อตารางเมตร

2. การอนุบาลในบ่อดิน

การอนุบาลในบ่อดินจะต้องใช้ลูกปลาคังที่อนุบาลในบ่อซีเมนต์หลังฟักออกมาเป็นตัวแล้ว 8-10 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ลูกปลาคังเริ่มหาอาหารเองได้บ้างแล้ว

ทั้งนี้ บ่อดินอนุบาลจะทำหน้าที่อนุบาลต่อจนถึงระยะพร้อมที่จะปล่อยเลี้ยง ซึ่งมักขุดบ่อดินขนาดเล็กประมาณ 200-800 ตารางเมตร ลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร

และควรเตรียมบ่อไม่ให้มีโคลนตม พื้นบ่อเรียบ ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งบริเวณลาดต่ำสุดควรขุดบ่อเล็กๆเป็นแอ่งสำหรับรวบรวมลูกปลา รวมน้ำหรือโคลนตม อัตราการปล่อยที่ 60 ตัวต่อตารางเมตร

3. การอนุบาลในกระชัง

การอนุบาลลูกปลาคังในกระชังก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ลูกปลาเติบโตได้ดี เพราะน้ำจะมีคุณภาพดีตลอด ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำปล่อย และสภาพแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด

ซึ่งมักทำกระชังในบ่อดินขนาดใหญ่หรือในแม่น้ำ ซึ่งจะเป็นกระชังตาถี่ ขนาดประมาณ 1 x 1 x 1.5 เมตร อัตราการปล่อย 100 ตัว/กระชัง

การให้อาหารแก่ลูกปลาคัง ปลากดคัง

การให้อาหารแก่ลูกปลาในระยะอนุบาล ในช่วงแรกหลังการฟักเป็นตัว 3-10 หรือหลังจากไข่แดงหน้าท้องหมดแล้ว จะให้เป็นไข่สุกบดละเอียด ร่วมกับไรแดง

จากนั้น จึงให้เป็นปลาบดร่วมกับอาหารสำเร็จรูปขนาดเม็ดเล็ก ซึ่งมักใช้อาหารปลาดุก รวมถึงอาหารสดชนิดอื่น อาทิ ไ ส้เดือนดิน ปลวก เป็นต้น ความถี่การให้ที่ 2 ครั้งต่อวัน จนอิ่ม

เมื่อเลี้ยงอนุบาลนาน 25-30 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 2 -3 เซนติเมตร หนักประมาณ 4 -5 กรัม แต่หากอนุบาลในกระชังที่เวลา 2-3 เดือน จะให้ความย าวลำตัวได้ถึง 8-10 เซนติเมตร

หรือ 4-4.8 นิ้ว และหากอนุบาลต่ออีก 2-3 เดือน จะได้ความย าวลำตัว 10-18 เซนติเมตร หรือประมาณ 4-7 นิ้ว และมีอัตราการรอดสูง ต้นทุนในการอนุบาล 2-2.5 บาทต่อตัว

การเลี้ยงปลาคัง ปลากดคัง

ปลาคังในอดีตเป็นปลาที่จับได้มากในแม่น้ำ แต่ปัจจุบันเริ่มหาย ากมากขึ้น หากจับได้จึงมักขายได้ในราคาสูงกิโลละหลายร้อยบาท ดั้งนั้นจึงมีเกษตรเริ่มนำปลาคังมาเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมากขึ้นในปัจจุบัน

1.การเลี้ยงปลาคัง ปลากดคังในกระชัง

การเลี้ยงปลาคังในกระชัง นิยมปล่อยลูกปลาคังขนาดตั้งแต่ 6 นิ้ว ขึ้นไป และใช้กระชังขนาดช่องตาอวน 1.5 เซนติเมตร ขนาดกระชัง 5 x 5 เมตร หรือตามความเหมาะสม ที่ความลึก 2 เมตร ใช้ลูกปลาคังขนาด 2 นิ้ว จำนวน 375 -750 ตัวต่อกระชัง หรือ 15-30 ตัวต่อตารางเมตร

การให้อาหารจะให้อาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารปลาดุก และเสริมด้วยเ นื้ อปลาบด ความถี่วันละ 2 ครั้ง เมื่อเลี้ยงนาน 6 เดือน จะได้ปลาคังน้ำหนัก 0.4 – 0.5 กิโลกรัมต่อตัว รวมแล้วต่อกระชังประมาณ 200 – 400 กิโลกรัม และเลี้ยงนาน 10 เดือน จะได้ปลาคังน้ำหนัก 1-1.2 กิโลกรัมต่อตัว รวมแล้วต่อกระชังประมาณ 500-900 กิโลกรัมต่อกระชัง

2. การเลี้ยงปลาคัง ปลากดคังในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาคังในบ่อดิน จะใช้ลูกปลาความย าว 4-6 นิ้ว บ่อดินขนาด 500-1,000 ตารางเมตร หรือมากกว่าถึง 1 ไร่ อัตราการปล่อย 1-2 ตัวต่อตารางเมตร หรือหากปล่อย 2 ตัวต่อตารางเมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะปล่อยประมาณ 3,200 ตัว

การให้อาหารจะเป็นอาหารปลาดุก และเสริมด้วยอาหารอย่ างอื่น

อาทิ กุ้งขนาดเล็ก ไ ส้เดือน เป็นต้น และความถี่ 2 ครั้งต่อวัน โดยเน้นให้ช่วงเย็นหรือช่วงค่ำมากกว่าช่วงกลางวัน เมื่อเลี้ยงนาน 4 เดือน จะได้ปลาหนัก 0.1-0.4 กิโลกรัมต่อตัว หากปล่อยเลี้ยงได้ 3,000 ตัว

จะได้ผลผลิตประมาณ 300-1,200 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลกรัม และเมื่อเลี้ยง 8 เดือน จะได้น้ำหนักปลา 0.4 – 0.70 กิโลกรัมต่อตัว

3. การเลี้ยงปลาคัง ปลากดคังในบ่อคอนกรีต

การเลี้ยงปลาคังในบ่อคอนกรีต เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีที่ดินน้อย ด้วยการก่ออิฐมอญเป็นบ่อสี่เหลี่ยม 5×5 เมตร หรือใช้บ่อวงกลม

ความสูงขอบบ่อประมาณ 1 เมตร พร้อมทำช่องระบายน้ำ โดยให้พื้นลาดเอียงในทางใดทางหนึ่ง ร่วมกับจัดทำระบบหมุนเวียนน้ำด้านข้างของแต่ละบ่อ

ขนาดลูกปลาคังที่ใช้เลี้ยงตั้งแต่ 6 นิ้ว ขึ้นไป อัตราการปล่อยที่ 10-20 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 375 ตัว (15 ตัวต่อตารางเมตร) ในขนาดบ่อ 5×5 เมตร

การให้อาหารจะให้อาหารสำเร็จรูปของอาหารปลาดุก ชนิดลอยน้ำ ให้ 2 ครั้ง เช้า-เย็นต่อค่ำ เมื่อเลี้ยง 6 เดือน จะได้น้ำหนักต่อตัวประมาณ 0.3 กิโลกรัมต่อตัว