ปลาสวาย (Pangasius hypothalmus)

0 Comments

ปลาสวาย มักพบตามธรรมชาติตามแม่น้ำในทวีปเอเซีย ปลาสวายพันธุ์ Pangasianodon hypophthalmus หรือที่เรียกว่า “tra”